Wadköpings Historia

wadkoping-300Wadköping invigdes 1965 i samband med att Örebro firade 700-årsjubileum. Wadköping innehåller uteslutande byggnader som ursprungligen stått på annan plats i Örebro med omnejd. Att flytta trähus har gjorts ända från medeltiden och framåt. Men att flytta hela gårdar, som har skett i Wadköping, var en ny idé.

På söder i Örebro fanns en närmast orörd trästad med trånga gator och krokiga gränder. Där låg gårdar, med bostadshuset ut mot gatan och ett gytter av byggnader inne på gårdarna. Under 1800-talets stora inflyttningsvåg av landsortsbefolkning till städerna byggdes stall, ladugårdar och ekonomibyggnader i staden om till bostäder. Denna inflyttande arbetskraft behövdes i den nya och unga industrin. Under primitiva bostadsförhållanden, där husen bara nödtorftigt var anpassade till mänskligt boende, inhystes mängder av människor.

Förslumningen och förfallet kan avläsas i dåtidens mantalslängder. Gårdarna hade under 1700-talet relativt få inneboende. Ett stycke in på 1800-talet steg antalet inneboende kraftigt. 1822 bodde t.ex. 64 personer i Tenngjutargården, vilket ger en bostadsyta på knappt 4 kvm per person.

Typisk stadsgård bestod av bostadshus, förråd, stall, ladugård och loge
Långt in på 1800-talet utgjorde jordbruket och boskapsskötseln en betydande del av borgarnas inkomster. Jordbruket bedrevs på åkermark utanför staden, boskapsskötseln delvis i stadsgården. Detta innebar att en typisk stadsgård på denna tid hade, förutom bostadshus och förrådsbyggnader, även stall, ladugård och loge.

Dessa byggnader fanns kvar fram till mitten av 1900-talet, dock i nedslitet skick och med bara hjälpligt sanitär utrustning. I mitten av 1900-talet behövde Örebro stad nya bostads- och affärsområden. Marken i centrum var dyr tomtmark. Man ville därför bygga hus på höjden för att få plats med så många människor som möjligt. Den gamla stadsdelen på söder med sina en- och tvåvånings trähus skulle bli ett nytt och modernt bostadsområde. Säkert till glädje för många av de som bodde i de trånga och ohygieniska husen.

Kämpade för att bevara husen
Mitt i denna rivningstrend, som för övrigt drabbade många städer i Sverige vid denna tid, kämpade dåvarande landsantikvarien Bertil Waldén för att de mest representativa och bäst bevarade skulle bevaras till eftervärlden. De hus han pekade ut monterades ner och förvarades. Efter många turer beslöts det att en liten stadsdel med dessa gamla hus skulle placeras på den plats där Wadköping idag ligger. 1963 började det egentliga bygget och den 4 juni 1965 invigdes Wadköping av kung Gustav VI Adolf. Då bestod Wadköping bara av gårdarna norr om stadsgatan. Den del av Wadköping som skildrar 1700- och 1800-talets stadsbebyggelse.

Efter ca 25 år tillkom det första huset på södra sidan om stadsgatan. 1994 stod hela den södra sidan av Wadköping klar. Wadköping hade fått sin stadsgata med hus på båda sidor. Denna, den södra sidan, skildrar stadsmiljön efter den stora stadsbranden 1854.

Historia
Örebroguiden

Källa orebro.se >>