Teaterplan utvecklas till en trygg mötesplats för alla

Av den 5 september, 2019

Vi skapar ett tryggare och mer tillgängligt område genom att bygga om Teaterplan till en grönskande och livfull mötesplats för alla. Första steget är att byta vattenledningen i området.

– Vi måste byta ut gamla vattenledningar för att säkra vattenförsörjningen, då passar vi även på att skapa miljöer för mötesplatser och lek. I delar av city som kan upplevas otrygg är detta speciellt viktigt, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

– I en trygghetsanalys rekommenderar Brottförebyggande rådet att vi bygger om och utvecklar Teaterplan för att öka tryggheten i området. Idag upplevs Teaterplan som ödslig och används inte, trots platsens stora potential med centralt läge, närhet till vatten och vackra byggnader och utsikter, säger Tina Andersson, landskapsarkitekt på Stadsbyggnad.

I samband med ombyggnationen av Teaterplan byter vi vattenledningen i området. Ledningen är från 1910-talet och ger norra delarna av city hållbart dricksvatten. Arbetet med att byta vattenledning påbörjas måndag den 9 september och beräknas pågå i cirka sex veckor. Det kan ske arbete även kvälls- och nattetid för att vi ska bli klara så snabbt som möjligt. Framkomligheten påverkas för bil- och busstrafiken samt för gående och cyklister i området. Örebroarna uppmanas att följa skyltning på plats. Boende i närområdet samt kollektivtrafiken har blivit informerade.

Vision för Teaterplan. Foto: Tina Andersson

– Vi byter vattenledningen från Trädgårdstorget, under Svartån och över Teaterplan. Det är ett komplicerat arbete i och med att vi måste byta vattenledningen under ån. Vi använder metoden relining, som innebär att vi inte behöver gräva upp hela ledningen. Den nya ledningen förs nämligen in i den gamla ledningen och vecklas ut med hjälp av het ånga. Det kan därför ryka från vattenledningen. Det är helt normalt och ofarligt. Vattenledningsbytet är en del i arbetet med att säkra det globala hållbarhetsmålet att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitet för alla, säger Göran Duberg, ingenjör på Tekniska förvaltningen.

I Örebro finns 184 mil kommunala vatten- och avloppsledningar. Cirka 180 vattenledningar, som tillsammans är 18 kilometer långa, är från 1886–1930. Många av dem behöver bytas ut. För varje år ökar vi utbytestakten för att minska risken för framtida läckor och för att säkra vattenförsörjningen till örebroarna.

Efter bytet av vattenledningen påbörjas arbetet med ombyggnationen av Teaterplan, som beräknas bli klar hösten 2020.

– Teaterplan har länge varit eftersatt och de senaste 20 åren har vi endast gjort mindre insatser. 2010 övergick stora delar av torget från att vara kvartersmark och tillhöra teatern till att bli allmän platsmark Torg. Det innebär att platsen officiellt blev öppen för allmänheten och kommunen fick ansvar för att rusta upp och utveckla torget. Senare i höst presenterar vi visionen för Teaterplan mer i detalj, säger Tina Andersson.

Kultur | Teaterplan utvecklas till en trygg mötesplats för alla
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login