Regionens kulturnämnd vill lägga särskilt fokus på kultur i hela länet under 2021

Av den 20 oktober, 2020

Under 2021 vill Region Örebro län kulturnämnd lägga särskilt fokus på 1) att stärka länets kulturella infrastruktur med anledning av Coronapandemin; 2) kultur i hela länet; 3) arbetet med kultur och hälsa. Förslaget till verksamhetsplan för 2021 behandlas av kulturnämnden på torsdag 22 oktober.

Verksamhetsplan med budget utgör styrdokument för kulturnämnden och den del av förvaltningen för regional utveckling där sakområde kultur och ideell sektor ingår. Verksamhetsplan med budget 2021 vänder sig till politiker och tjänstepersoner inom Region Örebro Län samt till länets invånare.

Den regionala kulturplanen 2020-2023 är en handlingsplan till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med ett särskilt fokus på att sträva efter en jämställd och jämlik kultur (solidariskt fördelad kultur) kultur och hälsa. I RUS finns särskilt tydliga kopplingar till kulturplanen genom de prioriterade områdena ”Social sammanhållning och demokrati” och ”Upplevelser och evenemang”. Kulturplanen är också en ansökan om statliga medel inom kultursamverkansmodellen. Det innebär i korthet ett regionalt ansvar för den kulturella infrastrukturen inom särskilt utpekade kulturområde. Genom kultursamverkansmodellen är kultur ett kärnområde inom regional utveckling.

Tre viktiga områden för regional kultur
I den regionala utvecklingsstrategin finns två strategiska inriktningarna: 1) ”stärk länets kulturella infrastruktur med tonvikt på ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och unga i fokus”; 2) ”Öka tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang.” I den regionala kulturplanen 2020-2023 lyfts därför tre viktiga områden:

Länets kulturella infrastruktur: Länets regionalt finansierade kulturverksamheter utgör tillsammans med övriga kulturskapare, kommuner, bildningsförbund, civilsamhälle, arrangörer, utbildning och forskning den kulturella infrastrukturen i Örebro län. Ett viktigt fokus är att arbeta för att länets kulturella infrastruktur bibehålls och stärks. Ett särskilt regionalt ansvar finns för att främja god tillgång till professionell scenkonst (teater-, dans- och musik), kulturarv (museiverksamhet, kulturmiljöarbete och regionalt enskilt arkiv), bild- och form, bibliotek, litteratur, filmkulturell verksamhet och främjande verksamhet inom slöjd, teater, dans och bild och form. Under 2021 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på att stärka länets kulturella infrastruktur med anledning av Coronapandemin, enligt förslaget.

Kultur som mänsklig rättighet: För fortsatt demokratisk samhällsutveckling är yttrandefriheten och kulturens fria ställning centrala. Det är en mänsklig rättighet att ta del av kultur och att uttrycka sig konstnärligt. Det ska finnas förutsättningar för allas delaktighet i kulturlivet oavsett var man bor och oavsett kulturell och social bakgrund. På detta sätt skapas en attraktiv livsmiljö och livskvalitet. Under 2021 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på kultur i hela länet, enligt förslaget

Kultur i samspel med andra samhällsområden: För att fullt ut ta tillvara på kulturens möjligheter behövs samverkan över samhällsgränser och mellan olika slags organisationer. Exempel på sådan samverkan är den mellan kultur och hälsa/vård, skola/fritid, näringsliv, turism och miljö. Den digitala utvecklingen och kollektivtrafiken är andra viktiga områden. Under 2021 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på arbetet med kultur och hälsa, enligt förslaget.

Kultur | Regionens kulturnämnd vill lägga särskilt fokus på kultur i hela länet under 2021
Örebroguiden

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login