Lokalt | Örebro läns kulturplan för perioden 2016-2019

Av den 18 september, 2015

Region Örebro län prioriterar under åren 2016-2019 arbetet med att göra kulturen tillgänglig för alla, i synnerhet för barn och unga. Det visar Örebro läns kulturplan som Nämnden för regional tillväxt behandlade vid dagens sammanträde.

Örebro läns kulturplan pekar ut riktningen för de kommande årens kulturarbete genom att ange prioriterade områden. Ett sådant prioriterat område är att kulturarbetet ska ha ett tydligt fokus på de yngre invånarna.

Barn och unga är ett självklart fokusområde när det gäller kulturarbetet i Örebro län. Genom att göra det möjligt för barn att i tidig ålder komma i kontakt med kultur ger vi dem en möjlighet att utveckla sitt kulturintresse och sin kreativitet, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Nämnden för regional tillväxt.

För att uppnå de mål som är satta poängterar kulturplanen vikten av samverkan över gränserna. Det handlar om att tillsammans arbeta för mål som är större än den egna verksamheten, och på så sätt få ut mer av de sammanlagda resurserna.

Tydliga förbättringar från tidigare

Förbättringarna från den föregående kulturplanen är flera.

Vi har många utvecklingsmål, men till skillnad mot den tidigare planen finns nu en stringent linje som utgår från de övergripande målsättningarna. Den nya planen är också tydligare med att ange vilka aktörer som är viktiga för framgång, säger Irén Lejegren.

Förutom att leda kulturarbetet framåt används kulturplanen också till att fördela statliga kulturmedel.

Kulturplanen har tagits fram av Region Örebro län i dialog med länets kommuner, kulturinstitutioner, civilsamhälle och det fria professionella kulturlivet. Kulturplanen fastställs slutgiltigt av regionfullmäktige.

Kultur & Musik | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login