Kultur | Ökad tillgänglighet inom kulturområdet

Av den 17 mars, 2015

Kulturrådet lämnade nyligen en rapport till regeringen om tillgängligheten inom kulturområdet. Rapporten ger en generell lägesbeskrivning av hur tillgänglighetsarbetet ser ut inom kultursektorn och beskriver även Kulturrådets egna uppdrag och insatser inom området.

Rapporten visar att utvecklingen går i rätt riktning och att det pågår mycket arbete för ökad tillgänglighet bland landets kulturaktörer. Kulturrådet menar samtidigt att aktörerna inom kultursektorn har olika förutsättningar och resurser för att utveckla sina verksamheter, vilket till viss del styr insatserna.

Karin Westling, ansvarig handläggare på Kulturrådet säger:
”Vi ser att det generellt finns ett stort intresse för och en stark drivkraft inom kultursektorn att utveckla arbetet med tillgänglighet. Vår undersökning visar att det, utöver de delmål som vi följer och driver på, pågår en mängd andra insatser för att kulturlivet ska bli allt mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Det handlar till exempel om att personer med någon typ av funktionsnedsättning i allt större utsträckning kan ta plats som verksamma kulturutövare. Det kan också handla om att en mångfald av berättelser och livshistorier gestaltas och på så sätt synliggörs inom kulturlivet och i samhället. Detta är inte bara positivt, utan också helt nödvändigt för kulturlivets utveckling.”

En av de framgångsfaktorer som Kulturrådet pekar ut i sin rapport är den dialog och samverkan som finns mellan Kulturrådet och de län och regioner som tar emot statliga medel för regional kulturverksamhet inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Delmålen för ökad tillgänglighet ingår som kriterier för de statliga bidragen till den regionala kulturverksamheten.

Rapporten grundar sig till stor del på två webbenkätundersökningar som Kulturrådet har gjort. Undersökningen visar att det sker en utveckling, men att mycket återstår att göra. Enkätsvar från folkbiblioteken visar exempelvis att det finns behov av utbildning och stöd i frågor som rör tillgänglighet och bemötande. Ett annat resultat i undersökningen är att utvecklingen av tillgänglig webb går framåt, om än i långsamt tempo.

Bakgrund
Kulturrådet har ett strategiskt ansvar för att bidra till att de funktionshinderspolitiska målen nås inom kulturområdet. Under perioden 2011–2016 har Kulturrådet fått i uppgift av regeringen att genomdriva ett antal delmål och myndigheten bedriver också arbete med information och kunskapsförmedling till kulturlivet och ansvariga för kultur runt om i hela landet. Myndigheten samråder även med nationella funktionshindersorganisationer.

De delmål Kulturrådet driver på är handlingsplaner för tillgänglighet, att kulturverksamheter ska se till att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i sina lokaler, och att använda webbplatser och e-tjänster som är tillgängliga:

Mål för Kulturrådet som sektorsansvarig myndighet
Regeringen har beslutat om tre särskilda delmål för Kulturrådet som ska uppnås under perioden 2011–2016:
Samtliga kulturinstitutioner inom teater-, dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-, musei- och utställningsområdena som får statsbidrag ska ha en handlingsplan för ökad tillgänglighet senast 2013.
Samtliga kulturinstitutioner inom teater-, dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-, musei- och utställningsområdena som får statsbidrag ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder (bör inte verka i lokaler där enkelt avhjälpta hinder inte åtgärdats senast 2016 ). Detta gäller även fria grupper m.fl. i den omfattning det kan anses skäligt.
Samtliga kulturinstitutioner inom teater-, dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-, musei- och utställningsområdena som får statsbidrag ska ha webbplatser och e-tjänster som är tillgänglighetsanpassade senast 2016. Detta gäller även fria grupper m.fl. i den omfattning det kan anses skäligt.

Kultur
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login