Besök Linde AB senarelägger övertagandet av biografen

Av den 17 juli, 2019

Björn Persson fortsätter som föreståndare för biografen i Lindesberg och ledare för biogruppen fram till 1 november 2019 då kommunala bolaget Besök Linde AB tar över.
Kommunala bolaget Besök Linde AB senarelägger övertagandet av biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio) – från tidigare aviserat 1 juli till 1 november. Det innebär att ansvaret för biografen ligger kvar hos kulturenheten inom Tillväxtförvaltningen med Björn Persson som föreståndare och ledare för biogruppen fram till 1 november.

”Senareläggningen av övertagandet gör det möjligt för oss att driva biografen under sommaren som planerat samtidigt som vi får möjlighet att avveckla vårt engagemang i biografen under ordnade förhållanden”, förklarar Björn Persson.

Om Besök Linde AB hade tagit över ansvaret från halvårsskiftet (1 juli) hade en ordnad avveckling inte varit möjlig, enligt Björn Persson som då hade avslutat sitt engagemang i biografen och biogruppen med omedelbar verkan.

Ett övertagande från 1 juli skulle även ha fått andra konsekvenser – bland annat hade 80.000 kronor i bidrag från Filminstitutet frusit inne som kulturenheten (inte Besök Linde AB) fått för nödvändiga investeringar i biografverksamheten.

”Beskedet kom oväntat och överraskande”
Redan i februari i år fattade kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun beslut om att överföra ansvaret för biografverksamheten från kulturenheten inom Tillväxtförvaltningen till kommunala bolaget Besök Linde AB. Bolaget fick samtidigt uppdraget att försöka lägga ut driften på en extern entreprenör.

Björn Persson har sedan dess försökt få besked från Besök Linde AB om planerna för övertagandet liksom hans och biogruppens roll – dock utan något svar förrän 28 juni då han (och kulturchefen Kristina Öster) fick veta att bolaget skulle ta över ansvaret redan från 1 juli (tre dagar senare).

Beskedet kom både oväntat och överraskande för Björn Persson som bara några dagar tidigare (19 juni) hade fått frågan från Kristina Öster om han kunde driva bion vidare under en övergångstid. Anledningen, enligt kulturchefens besked till Björn Persson, var att övertagandet skulle ske senare under hösten än vad förvaltningen hade räknat med.

Då hade Björn Persson redan planerat för bio hela sommaren – trots att han inte fått något besked från Besök Linde AB om datum för övertagandet. Filmer var inbokade, maskinister klara och det fanns en plan för biogruppens arbete för att klara kiosken – ”av hänsyn till biopubliken och ungdomarna i biogruppen”.

”Det blev rörigt om datum för övertagandet”
Lördag 29 juni rapporterade lindekultur.se att Besök Linde AB skulle överta det formella ansvaret för biografen från och med 1 juli. Nyheten baserades på uppgifter i epost till lindekultur.se från Kristina Öster och Björn Persson.

Tisdag 2 juli uttalade sig Åsa Jönsson-Carlsson (VD i Besök Linde AB) i Nerikes Allehanda: ”Det blev rörigt i fredags (28 juni) och det är oklart om datum för övertagandet”. Samtidigt betonade Åsa Jönsson-Carlsson att hon tillsammans med Björn Persson och Kristina Öster hade ett möte måndag 1 juli – och ”att de var överens om att bioverksamheten skulle rulla på som vanligt”.

Enligt Björn Persson var parterna inte alls överens eftersom ett övertagande från 1 juli skulle innebära en rad juridiska, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för biografverksamheten – något som skulle leda till att Björn Persson då skulle ha avslutat sitt engagemang i biografen och biogruppen med omedelbar verkan: ”Därmed var risken stor att det inte skulle bli någon bio i Linde i sommar”.

Detta fick Åsa Jönsson-Carlsson att kalla till ett möte (8 juli) med Kristina Öster och Björn Persson. ”Det var första gången vi tre träffades tillsammans vid ett och samma tillfälle – och då kom vi överens om att det är den 1 november som gäller för övertagandet”, förklarade Björn Persson i NA 9 juli: ”Nu har vi ett bra läge för ett bra avslut och en bra lösning för framtiden”.

Nästa steg – upphandling av extern entreprenör
Från och med 1 november 2019 är det kommunala bolaget Besök Linde AB som har det formella ansvaret för biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio) – antingen med en extern entreprenör som ansvarig för driften eller i egen regi.

”Processen kring upphandling av biografverksamheten är ännu inte är klar”, meddelar John Omoomian – ordförande i styrelsen för Besök Linde AB – i ett epost-svar till lindekultur.se: ”När processen kring anbud är klar då vet vi hur driften av biografen ser ut. Om det blir så att Besök Linde AB tar över driften så återkommer vi med mer info via våra kanaler/pressmeddelande osv då i så fall. Biografen fortsätter sin verksamhet tills dess.”

Hur biografen kommer att drivas efter 1 november är alltså oklart – liksom vem eller vilka som får ansvaret för driften. Under beslutsprocessen i tillväxtutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har biogruppens värde för biografen och ungdomarna själva betonats. Alla partier utom MP och L röstade för att biografen skulle övertas av Besök Linde AB. Flera partier (M, KD, MP och L) ville dock ha ett tillägg i beslutet om att biogruppen skulle finnas kvar i verksamheten när biografen övergår i bolagsform. Övriga partier (S, C, V, SD och LPO) röstade ned förslaget i kommunfullmäktige.

……………………………………………………

Ägardirektiv för Besök Linde AB
”Bolaget ska vara ett aktivt instrument i utvecklingen av kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostads-, verksamhets- och besöksort”, heter det i ägardirektivet för det kommunala bolaget Besök Linde AB som fastställts av moderbolaget Linde Stadshus AB 2018-12-13 och kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2019-02-25:

 • Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund. 
 • Bolaget ska ansvara för drift och utveckling av i bolagskoncernen ingående besöksanläggningar.
 • Bolaget ska ansvara för drift av biografverksamhet.

Bolaget ska genom nära samarbete med fastighetsägaren och en anpassning av sin verksamhet med ett utvecklat skadeförebyggande säkerhetsarbete bidra till säkerställande av fastigheternas långsiktiga värde.
……………………………………………………

Turerna kring biografverksamheten i Lindesberg

”Debatten och åsikter runt biografens former i Linde har varit känslig och ibland röststark”, skrev NA 2 juli. Här summerar lindekultur.se turerna kring biograffrågan som började för mer än två år sedan:

Feb 01, 2017: Miljöpartiet vill utveckla biografverksamheten i Lindesberg

 • ”När väl digitaliseringsprojekt är i hamn kan inte biografägaren (kommunen) luta sig tillbaka i fåtöljen, utan borde istället ta tillfället i akt och satsa på verksamhetens växande för att utnyttja nya möjligheter och profilera sig inom denna kultursektor, gå ihop ekonomiskt och bli en överlevare”, skriver Miljöpartiet i en motion.

Aug 20, 2017: Biografverksamheten i Lindesberg behöver mer kommunalt stöd

 • Folkets Hus Bio i Lindesberg behöver en stabilare organisation och realistisk budget – annars hotas biografen av nedläggning. Tillväxtförvaltningen begär därför 500.000 kronor extra per år för biografen, enligt ”Nämndernas mål och budget 2018-2020” som behandlas av tillväxtutskottet på tisdag (22 augusti).

Sep 06, 2017: Tillväxtutskottet vill veta mer om biografverksamheten i Lindesberg

 • Folkets Hus Bio i Lindesberg behöver en stabilare organisation och realistisk budget – annars hotas biografen av nedläggning. Men innan tillväxtutskottet går vidare med frågan vill ledamöterna i utskottet veta mer om biografverksamheten i Lindesberg.

Sep 28, 2017: Nu får tillväxtutskottet veta mer om biografverksamheten i Lindesberg

 • Folkets Hus Bio i Lindesberg behöver en stabilare organisation och realistisk budget – annars hotas biografen av nedläggning. Men innan tillväxtutskottet går vidare med frågan vill ledamöterna i utskottet veta mer om biografverksamheten i Lindesberg – och det får ledamöterna nu information om på tisdag (3 oktober) av kulturchef Kristina Öster.

Okt 26, 2017: Inga extrapengar till biografen i Lindesberg, enligt budgetförslag

 • Det blir inga extrapengar för biografverksamheten i Lindesberg som tillväxtförvaltningen önskat, enligt kommunstyrelsens budgetförslag för 2018 som klubbas av kommunfullmäktige 13 december. Därmed är framtiden för biografverksamheten i Lindesberg fortfarande osäker.

Okt 29, 2017: Många kommentarer om biografen i Lindesberg

 • Nyheten om att framtiden för biografverksamheten i Lindesberg kan vara hotad har kommenterats flitigt på Nätverket Lindekulturs Facebook-sida.

Okt 29, 2017: Kommunalråd lovar film i Lindesberg som vanligt 2018

 • ”Vi har inte sagt att biografen är hotad”, skriver kommunalrådet Irja Gustavsson (S) till lindekultur.se: ”Vi i kommunstyrelsen säger att vi under 2018 ska titta på hur vi kan utveckla biografen samt se var i vår organisation den bör ligga – alltså vem som ska sköta den. Under 2018 kommer biografverksamheten att fortsätta visa film precis som vanligt”.

Nov 20, 2017: Lindesbergs Filmstudio skriver öppet brev om Folkets Hus Bio

 • ”Stärk Folkets Hus Bio i Lindesberg”, skriver Lindesbergs Filmstudio i ett öppet brev till kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. Lindesbergs Filmstudio är en förening med 160 medlemmar som visar kvalitetsfilmer och har en operasektion som visar direktsänd opera på Folkets Hus Bio.

Sep 25, 2018: Yankee Theater i Frövi kritiserar den kommunala biografen i Lindesberg för snedvriden konkurrens

 • Advokat Eric Ericsson har på uppdrag av företaget Beautiful Pear Tree Academy HB som driver biografen Yankee Theater i Frövi skrivit till Lindesbergs kommun om ”Konkurrensrättsliga aspekter av den kommunala biografen i Lindesberg”.

Okt 06, 2018: Utredning vill lägga ut Folkets Hus Bio i Lindesberg på entreprenad

 • Den kommunala biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio) bör läggas ut på entreprenad, enligt den utredning som gjorts av Kristina Öster (kulturchef i Lindesbergs kommun) och Åsa Jönsson-Carlsson (VD för kommunala Besök Linde AB). Tillväxtutskottet ska ta ställning till förslaget på tisdag 9 oktober.

Okt 13, 2018: Tillväxtutskottet vill ha svar på flera frågor före beslut om biografverksamheten

Tillväxtutskottet följer förslaget att lägga ut den kommunala biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio) på entreprenad – men frågan återremitteras för att få ett bättre underlag för att offentligt utlysa uppdraget att driva biografverksamhet.

Okt 29, 2018: Över 500 underskrifter i öppet brev om Lindesbergs biograf: ”Behåll och utveckla dagens organisation istället”

 • Idag får Tillväxtutskottet ett öppet brev om biografverksamheten i Lindesberg som undertecknats av 518 personer som vill att utskottet ska ompröva sitt beslut att låta en entreprenör ta över Folkets Hus Bio. ”Vi vill istället att ni väljer alternativet att fortsätta verksamheten på nuvarande sätt i kulturenhetens regi med erforderliga förstärkningar av både organisation och ekonomi”.

Nov 01, 2018: ”Folkets Hus Bio i Lindesberg – en unik utvecklingsmöjlighet för unga”

 • Att ha en biograf som visar aktuella filmer i Lindesberg är inte bara viktigt för publiken och orten. ”Biografverksamheten erbjuder samtidigt unika utvecklingsmöjligheter för de ungdomar som sköter Folkets Hus Bio med stöd av äldre biovolontärer som arbetar ideellt”, förklarar Björn Persson – kommunal biografföreståndare på halvtid sedan 2012 då biografen moderniserades och blev digital.

Nov 01, 2018: Sveriges Radio uppmärksammar biograffrågan i Lindesberg

 • Biograffrågan i Lindesberg har uppmärksammats i Sveriges Radio P4 Örebro – dels i ett kortare nyhetsinslag; dels i ett längre inslag med intervjuer med Anna-Lena Karlsson – som är en av de som engagerat sig i biografen – och kommunalrådet Irja Gustavsson.

Nov 04, 2018: Tillväxtutskottet föreslås modifiera beslutet om biografen i Lindesberg

 • Ansvaret för biografen i Lindesberg förs över till kommunala bolaget Besök Linde AB som i sin tur får uppdraget att ta hand om upphandlingen av biografverksamheten. Det modifierade beslutet föreslås Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun fatta på sitt möte på tisdag 6 november.

Nov 06, 2018: Besök Linde AB föreslås ta över biografverksamheten i Lindesberg

 • Tillväxtutskottet föreslår att ansvaret för biografen i Lindesberg förs över till det kommunala bolaget Besök Linde AB. ”Det känns bra att vi nu har ett förslag på en långsiktig plan som säkerställer biografen som en fortsatt mötesplats för kulturupplevelser, nöjen och ett breddat utbud av filmer”, säger Kristina Öster, kulturchef, i ett pressmeddelande från Lindesbergs kommun.

Dec 11, 2018: Bolagsstyrelse avgör fortsatta hanteringen av biografverksamheten i Lindesberg

 • På torsdag kommer styrelsen för Linde Stadshus AB att behandla ägardirektiven för dotterbolaget Besök Linde AB som enligt Tillväxtutskottet bör få ansvaret för drift av biografverksamheten i Lindesberg. Samtidigt är det upp till bolagsstyrelsen att avgöra om frågan är ”av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt” att kommunfullmäktige bör avgöra framtiden för biografverksamheten.

Dec 18, 2018: Bolagsstyrelsen låter kommunfullmäktige avgöra biograffrågan

 • Styrelsen för kommunala Linde Stadshus AB anser att frågan är ”av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt” att kommunfullmäktige bör avgöra framtiden för biografverksamheten. Styrelsen godkänner förslaget till reviderat ägardirektiv för dotterbolaget Besök Linde AB men överlämnar det till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige fastställa beslutet.

Jan 14, 2019: Dags igen för ny beslutsrunda om biografen i Lindesberg

 • Samtidigt som Folkets Hus Bio slår nya rekord – det kom 13.723 besökare 2018 – inleds nu en ny beslutsrunda för ett bredare politiskt förankrat beslut i frågan om hur biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio) ska drivas vidare.

Jan 24, 2019: Biograffrågan i Lindesberg: Nu ligger bollen hos Kommunstyrelsen

Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun står fast vid sitt tidigare beslut om biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio): ”TU föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB” – det vill säga att bolaget ska ansvara för drift av biografverksamhet. Nu ligger bollen hos Kommunstyrelsen som har möjligheten att ändra beslutet 29 januari.

Jan 29, 2019: Kommunstyrelsen vill ha bättre beslutsunderlag om biografverksamheten i Lindesberg

 • När biograffrågan i Lindesberg på tisdagen (29 januari) för första gången togs upp i Kommunstyrelsen – för ett bredare politiskt förankrat beslut – blev det återremiss på Tillväxtutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsen vill ha ett bättre beslutsunderlag och mer information när frågan tas upp igen på ett extramöte 12 februari.

Feb 09, 2019: Kommunstyrelsen i extramöte om biograffrågan i Lindesberg

 • På tisdag 12 februari kl 13:00 håller Kommunstyrelsen i Lindesberg extra sammanträde om hur biografen i Lindesberg (Folkets Hus Bio) ska drivas – i nuvarande regi inom kulturenheten eller i bolagsform i det kommunala bolaget Besök Linde AB. Sammanträdet hålls i Kommunhuset (lokal Leja) och är öppet för allmänheten.

Feb 11, 2019: Biografen i Lindesberg gick med vinst 2018

 • Inför tisdagens extramöte om biografverksamheten visar det ekonomiska underlaget att biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio) gick med 114.000 kronor i vinst 2018.

Feb 12, 2019: Kommunstyrelsen: Biografen ska drivas vidare i bolagsform

 • Den styrande alliansen i Lindesbergs kommun (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet) tillsammans med Sverigedemokraterna fick som de önskade – Kommunstyrelsen föreslår att biografen i Lindesberg drivs vidare i kommunal bolagsform. Liberalerna var enda partiet som röstade emot förslaget på Kommunstyrelsens extramöte på tisdagen (11 februari).

Feb 13, 2019: L och S förklarar sina beslut om biografen i Lindesberg

 • ”Återigen ett stolleprov! Ett ogenomtänkt, onödigt och dyrt beslut för skattebetalarna i kommunen”, skriver Nils Detlofsson (L). ”Genom att flytta biografverksamheten till det kommunala bolaget Besök Linde AB frigörs 83.000 kr per år i den kommunala budgeten som eventuellt kan användas till annan kulturverksamhet”, skriver S-ledamöterna i Kommunstyrelsen.

Feb 19, 2019: Debatt: Bio i bolagsform i Lindesberg?!

 • På måndag (25 februari) ska kommunfullmäktige i Lindesberg ta ställning till den fortsatta biografverksamheten i Folkets hus. Hur har Besök Linde AB tänkt sig att verksamheten ska fungera? Förhoppningsvis kräver ledamöterna i kommunfullmäktige svar på våra frågor och begär en genomtänkt strategi för biografverksamheten, skriver Karin Smed-Gerdin och Lasse Smed i detta debattinlägg.

Feb 23, 2019: Frågor om biografen som kommer att ställas på Allmänhetens frågestund

 • Hur har kommunledningen tänkt när det gäller de för- och nackdelar samt utvecklingsbehov som anges i beslutsunderlaget till det förslag om biografverksamheten som kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta. Det är en av frågorna till kommunledningen som kommer att ställas under Allmänhetens frågestund vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndag 25 februari 2019.

Feb 26, 2019: Frågor om biografen fick ställas EFTER beslutet

Kommunfullmäktige i Lindesberg beslutade på måndagen enligt Kommunstyrelsens förslag – att ansvaret för biografverksamheten övergår till det kommunala bolagen Besök Linde AB. Men några svar på allmänhetens frågor om biografen fick inte ledamöterna höra förrän efter beslutet.

Jun 29, 2019: Nu tar Besök Linde AB över biografen i Lindesberg

 • Från måndag 1 juli tar kommunala bolaget Besök Linde AB (BELAB) över det formella ansvaret för biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio). Under en övergångstid kommer biografen rent praktiskt att drivas på liknande sätt som tidigare – men hur och med vem som ansvarig är ännu inte klart.

Nöje | Besök Linde AB senarelägger övertagandet av biografen
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login